Category: Tezler

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Yükseliş Devri Fakihleri (1063-1092)

XI. yüzyılda önce Horasan ve Maveraünnehir’de devlet kuran Selçuklular, mezhep kavgalarıyla sarsılmış, Bizanslıların hücumlarına karşı koyamayacak kadar zayıflamış olan İslâm dünyasında yeniden birliği sağlamışlardır. Devletin siyasi gücüne, medreselerde yetiştirilen irfan ordusunun gücü de katılınca...