Category: İlmi Makaleler

SELÇUKLU YÜKSELİŞ DÖNEMİ MÂVERÂÜNNEHİR FAKİHLERİ VE FIKIH İLMİNE KATKILARI

Mâverâünnehir, Buhara’dan Semerkant’a, Fergana’dan Mergīnân’a, Serahs’tan Şaş’a kadar ilmin geliştiği, fıkhın hayat bulduğu, Hanefî Mezhebi’nin kök saldığı, Serahsîlerin, Pezdevîlerin, Mergīnânîlerin ve daha ismini sayamadığımız birçok âlimin yetiştiği yer olmuştur. Buralarda yetişen âlimler eserleriyle çağlara...

SELÇUKLULAR’DA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ VE BİR HUKUK KODU OLARAK EL-MES‘İLÜ’L-MELİKŞÂHİYYE Fİ’L-KAV‘İDİ’Ş-ŞER‘İYYE

İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren Türk hukuk tarihinde de hukukî istikrar ve güveni temin etmeye, hukukî boşlukları düzenlemeye yönelik kanun yapma ve böylece hükümlerde birliği sağlama cihetine gidilmiş, bu yönde bazı kanunlaştırma girişimlerinde bulunulmuş ve...

Fıkıh ve Fetva Anlayışının Yayılmasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Faydalanma: Bir Teknoloji Uzmanının Görüşü

Malezya’lı akademisyenlerce kaleme alınan bu tercüme; dijital çağda fıkıh ve fetva, fetvada güncel bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar gibi konuları ele almakta, İslâm’ı tebliğde kullanılabilecek teknolojiler, güncel meselelerde fıkıh ve fetva...

“Siber Hırsızlık” Örnekleminde İslam Hukukunda Siber Suçlar ve Cezası

Günümüzde internetin ve bilişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişip yaygınlaşması, bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçların da artmasını ve suç işlemenin kolaylaşmasını sağlamıştır. Teknolojideki bu hızlı gelişim ve değişimlerden ceza hukuku da nasibini almış ve...

Yabancı Etkiler: Avrupa Kanunlarının Benimsenmesi

19. yüzyıldan itibaren İslam ve Batı medeniyeti arasındaki yakın temas giderek büyümüş ve (buna paralel olarak) hukuki gelişme de hemen hemen sadece İslam’ın konu olduğu yeni etkilerin şekillendirdiği şartlara bağımlı hâle gelmiştir. Orta Çağ...

Osmanlı’da Zina Cezası Olarak Recm

En ilkel toplumdan en gelişmiş topluma kadar insanların bir arada yaşayabilmesi şüphesiz bir düzenin varlığını gerektirir bu düzeni bozan ya da bozmaya yeltenenlere karşı işlenen suç veya fiilin niteliğine göre, birey ya da kamu...

Selçuklu Eğitim Müesseseleri Nizamiye Medreseleri

İslam dünyasında eğitim ve öğretim bakımından bir dönüm noktası olan Selçuklu devrinde kurulan ilk sistemli ve mükemmel medreseler, “Nizamiye Medreseleri”dir. Bu medreseleri kendisinden önce de var olan medreselerden ayıran en önemli özellik; daha önceki...

Türk Sinemasında Din ve Din Adamı İmajı

Genel olarak bütün sanatlar belli bir dünya görüşünü, hayat biçimini yansıtırlar. Sinemayı diğer sanat dalları arasında ayrıcalıklı konuma getiren yön, onun göze ve kulağa aynı anda hitap ederek kitlelere ulaşabilmesindeki kolaylıktır. Ayrıca sinema, nesnel...

Dinin Dijitalleşmesi ve Mobil Uygulamalar

İletişim ve teknolojinin insana tanıdığı imkânlarla modern dünyanın küresel boyutta büyük bir dönüşüm yaşadığı günümüzde, hızlı bilgi üretimine bağlı olarak h er alanda sürekli yenilikler ve devamlı gelişmeler meydana gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki...