Tagged: Selçuklu

SELÇUKLU YÜKSELİŞ DÖNEMİ MÂVERÂÜNNEHİR FAKİHLERİ VE FIKIH İLMİNE KATKILARI

Mâverâünnehir, Buhara’dan Semerkant’a, Fergana’dan Mergīnân’a, Serahs’tan Şaş’a kadar ilmin geliştiği, fıkhın hayat bulduğu, Hanefî Mezhebi’nin kök saldığı, Serahsîlerin, Pezdevîlerin, Mergīnânîlerin ve daha ismini sayamadığımız birçok âlimin yetiştiği yer olmuştur. Buralarda yetişen âlimler eserleriyle çağlara...

Selçuklu İslam Hukuku

Büyük Selçuklu Devleti, Orta Asya’dan Anadolu’ya, Irak’tan Suriye’ye, Hicâz’dan Yemen’e kadar büyük bir coğrafyayı kuşatan bir imparatorluktu. Geniş bir toprağa sahip olan Selçukluların en parlak zamanı da Alparslan ve Melikşah’ın dönemleri olmuştur. Yükseliş devri...

SELÇUKLULAR’DA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ VE BİR HUKUK KODU OLARAK EL-MES‘İLÜ’L-MELİKŞÂHİYYE Fİ’L-KAV‘İDİ’Ş-ŞER‘İYYE

İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren Türk hukuk tarihinde de hukukî istikrar ve güveni temin etmeye, hukukî boşlukları düzenlemeye yönelik kanun yapma ve böylece hükümlerde birliği sağlama cihetine gidilmiş, bu yönde bazı kanunlaştırma girişimlerinde bulunulmuş ve...

Selçuklu Eğitim Müesseseleri Nizamiye Medreseleri

İslam dünyasında eğitim ve öğretim bakımından bir dönüm noktası olan Selçuklu devrinde kurulan ilk sistemli ve mükemmel medreseler, “Nizamiye Medreseleri”dir. Bu medreseleri kendisinden önce de var olan medreselerden ayıran en önemli özellik; daha önceki...