Tagged: Selçuklu

SELÇUKLULAR’DA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ VE BİR HUKUK KODU OLARAK EL-MES‘İLÜ’L-MELİKŞÂHİYYE Fİ’L-KAV‘İDİ’Ş-ŞER‘İYYE

İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren Türk hukuk tarihinde de hukukî istikrar ve güveni temin etmeye, hukukî boşlukları düzenlemeye yönelik kanun yapma ve böylece hükümlerde birliği sağlama cihetine gidilmiş, bu yönde bazı kanunlaştırma girişimlerinde bulunulmuş ve...

Selçuklu Eğitim Müesseseleri Nizamiye Medreseleri

İslam dünyasında eğitim ve öğretim bakımından bir dönüm noktası olan Selçuklu devrinde kurulan ilk sistemli ve mükemmel medreseler, “Nizamiye Medreseleri”dir. Bu medreseleri kendisinden önce de var olan medreselerden ayıran en önemli özellik; daha önceki...