Tagged: fıkıh

SELÇUKLU YÜKSELİŞ DÖNEMİ MÂVERÂÜNNEHİR FAKİHLERİ VE FIKIH İLMİNE KATKILARI

Mâverâünnehir, Buhara’dan Semerkant’a, Fergana’dan Mergīnân’a, Serahs’tan Şaş’a kadar ilmin geliştiği, fıkhın hayat bulduğu, Hanefî Mezhebi’nin kök saldığı, Serahsîlerin, Pezdevîlerin, Mergīnânîlerin ve daha ismini sayamadığımız birçok âlimin yetiştiği yer olmuştur. Buralarda yetişen âlimler eserleriyle çağlara...

Fıkıh ve Fetva Anlayışının Yayılmasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Faydalanma: Bir Teknoloji Uzmanının Görüşü

Malezya’lı akademisyenlerce kaleme alınan bu tercüme; dijital çağda fıkıh ve fetva, fetvada güncel bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar gibi konuları ele almakta, İslâm’ı tebliğde kullanılabilecek teknolojiler, güncel meselelerde fıkıh ve fetva...